Cung cấp giải pháp call center

Giải pháp Contact Center là hệ thống thông tin hợp nhất giúp kết nối khách hàng với nhân viên chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp 24/7/365. thông qua điện thoại, website của công ty, chat, email hay tin nhắn, các cuộc thoại video.
Chức năng của giải pháp Contact Center:
+ Lời chào tương tác, tự động – IVR
+ Phân phồi cuộc gọi vào/ gọi ra – ACD
+ Định tuyến cuộc gọi
+ Giám sát thời gian cuộc gọi..
+ Quay số tự động
+ Hiển thị số chủ gọi, Pop up thông tin khách hàng khi có cuộc gọi
+ Ghi âm cuộc gọi
+ Thống kê, báo cáo.